Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania usług oprawy w listwy ramiarskie, antyramy, zamawiania luster a także dokonywania zakupów, w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem  www.ramy.waw.pl

Sprzedającym jest ART-RAM Andrzej Szymański dostępny pod adresem ul. Wisełki 52 04-830 Warszawa, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisany pod numerem NIP…952-001-48-98.

§1 Słowniczek

Sklep Internetowy– serwis internetowy prowadzony przez firmę ART-RAM Andrzej Szymański pod adresem: www.ramy.waw.pl, sprzedający Produkt za pośrednictwem Internetu.
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep zrealizuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym.

Produkt- towary i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym
Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.
Punkt Obsługi – sklepy prowadzone przez ART-RAM Andrzej Szymański.

§2 Zasady Ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.ramy.waw.pl

 

§3 Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.Wszystkie ceny podane na Stronie Sklepu www.ramy.waw.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

3.Klient, przesyłając do Sklepu Zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.

4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.ramy.waw.pl za pomocą Formularza Zamówień, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia lub prześle zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym numer telefonu lub adres e-mail.

5. W wypadku, gdy podane dane są niekompletne, przedstawiciel ART-RAM Andrzej Szymański skontaktuje się z Klientem w celu weryfikacji zamówienia. Jeśli kontakt z Klientem będzie niemożliwy Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6.W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

      a.  wyboru zamawianych towarów lub usług,

   b. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy).

    c. wyboru sposobu płatności.

7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, przedstawiciel firmy ART-RAM Andrzej Szymański skontaktuje się z nim w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

8. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia, korekty wymiaru lub zmiany produktu do momentu dokonania płatności.

9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się z momentem wpływu należności na rachunek bankowy firmy ART-RAM Andrzej Szymański podany w potwierdzeniu zamówienia.

10. Czas realizacji zlecenia wynosi od 7 dni roboczych do 3 tygodni.

11. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub przekazane telefonicznie na podany przez Klienta numer telefonu.

12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

 a częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia    dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

  b  anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Par.8  Zwrot należności Klientom.

13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.


§4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ja opóźnić

2. Przy potwierdzeniu zamówienia pracownik Art.-RAM Andrzej Szymański podaje Klientowi przewidywany czas realizacji Usługi. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia Usługi do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia, chyba że Klient postanowi inaczej.

3. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

    a.  na adres wskazany przez Klienta, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Koszt dostawy ponosi Klient według cennika przewoźnika.

    b. do Punktów Obsługi, czyli sklepów prowadzonych przez firmę ART-RAM Andrzej Szymański o adresach:

                           ul. Gen. Abrahama 18/311 03-830 Warszawa

                           ul. Panny Wodnej 46/48 paw. 28  04-862 Warszawa

           skąd Klient może odebrać zamówiony Produkt.

4. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

5. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, pracownika poczty lub pracownika Punktu Obsługi, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

§5 Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary i Usługi z dostawą na terytorium Polski: przelew bankowy lub wpłata osobista w Punkcie Obsługi.

2. Sklep wystawia Fakturę Proforma na podstawie, której Klient może dokonać płatności za zamawiany Produkt.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia wpłynięcia wpłaty na konto Sklepu.

§6 Reklamacje.

1.  Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 1 (jednego) roku od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Punktu Obsługi lub dostarczyć go osobiście

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

5. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Par.8  Zwrot należności Klientom.

§7 Prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

2. Zwracane towary muszą być kompletne.  Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.

3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:

4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale 8 Zwrot należności Klientom.

§8 Zwrot należności Klientom.

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.

2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

§9 Dane osobowe.

1.Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Art-ram Andrzej Szymański oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Ochrona danych osobowych.

§10 Postanowienia końcowe.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a ART-RAM Andrzej Szymański.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

5. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.ramy.waw.pl  .  Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

   a  Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym  samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

    b  Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu    strony www.ramy.waw.pl

 

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r., poz.271 z późn. zm.).

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia …09.04.2014.  roku.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.ramy.waw.pl . Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

ART RAM - Oprawiamy!